UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie

Polityka prywatności (RODO)

  1. Podstawa prawna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; (dalej zwane „RODO”) informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski w Siemianowicach Śląskich (dalej UKS Wołodyjowski) o numerze NIP 643-171-18-03 przetwarza Państwa dane osobowe w związku z przynależnością do UKS Wołodyjowski. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f „RODO”.

  1. Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich uzyskanie jest niezbędne do członkostwa w UKS Wołodyjowski. Osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia. Żądanie usunięcia przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa lub z ubiegania się o członkostwo w UKS Wołodyjowski. Dane osobowe podane przez członków Klubu, zawodników, rodziców lub opiekunów prawnych zawodników, są przetwarzane na potrzeby i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych. Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS Wołodyjowski. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych (Prezesa Zarządu UKS Wołodyjowski): członków Zarządu, trenerów oraz księgowych.

Dane osobowe będą przechowywane, przez okres członkostwa w UKS Wołodyjowski a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych celów Administratora – przez czas ich realizacji. Dane osobowe członków UKS Wołodyjowski (z wyjątkiem imienia i nazwiska oraz wizerunku) nie są przechowywane na zewnętrznym serwerze naszej strony internetowej https://ukswolodyjowski.pl/ Korzystanie ze strony internetowej UKS Wołodyjowski nie powoduje pozyskiwania danych dla celów profilowania ani też jakichkolwiek pomiarów aktywności internetowej lub ankietowania.

  1. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom/osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów związanych z działalnością statutową UKS Wołodyjowski takich jak Polski Związek Szermierczy czy Śląski Związek Szermierczy i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań statutowych. Ponadto informacje mogą być przekazywane instytucjom i organom rządowym wyłącznie w zakresie objętym wymogami ustawowymi lub nakazami sądowymi.

W razie uznania, że przetwarzanie przez UKS Wołodyjowski dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

  1. Prawo do uzyskania informacji, poprawiania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W dowolnych czasie mogą Państwo złożyć pisemny wniosek o poprawienie lub sprostowanie swoich danych osobowych, zaprzestanie ich przetwarzania lub usunięcie. Najszybciej jak to możliwe, otrzymacie Państwo informację zwrotną z potwierdzeniem zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych administrowanych przez UKS Wołodyjowski. Ponadto mogą Państwo w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny, cofnąć udzieloną nam wcześniej zgodę na przekazywanie i wykorzystywanie Państwa danych. W celu zmiany danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie lub ich usunięcia, prosimy o przesłanie wniosku na następujący adres kontaktowy:

UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10 , 41-103 Siemianowice Śląskie
oraz na adres email: [email protected]

  1. Odnośniki na stronie internetowej UKS Wołodyjowski – wyłączenie odpowiedzialności

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych innych podmiotów, na przykład naszych sponsorów, współpracowników, urzędów, firm lub portali społecznościowych. Uruchomienie (kliknięcie) linku zamieszczonego na naszej stronie internetowej, powoduje przekierowanie na stronę internetową opisaną w linku. Nie kontrolujemy, nie sprawdzamy treści, ani nie mamy wpływu na treści stron do których odsyłają linki z naszej oficjalnej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść zawartą na tych stronach oraz za sposób i poufność przetwarzania Państwa danych potencjalnie pozyskiwanych podczas przeglądania tych stron.

  1. Przestrzeganie polityki prywatności

UKS Wołodyjowski zobowiązuje się przestrzegać powyższych zapisów dotyczących ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kierować na adres email [email protected]

  1. Prawa autorskie i inne prawa wynikające z tytułu własności

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa wynikające z tytułu własności intelektualnej do strony internetowej, do treści na niej zawartych, w tym do fotografii, formy oraz sposobu prezentacji treści.

O wszelkich zmianach naszej polityki prywatności będziemy informować poprzez stronę internetową, a w razie konieczności poprosimy Państwa o zaakceptowanie zmienionych zasad.

Siemianowice Śląskie 26 listopada 2018 r.